Yrityksen arvo ja yrittäjän eläkkeen muodostuminen

Yrityksen arvonmääritys ja  yrittäjän eläketurvan muodostuminen
Pentti Lahti

Tieto yrityksen arvosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on yrityksen  sukupolvenvaihdosta  tai myyntiä suunnittelevalle yrittäjälle tärkeä asia.   Yrityksen arvoa olisi  mielestäni syytä seurata yritystoiminnan aikana suhteellisen säännöllisesti, onhan yritys yleensä merkittävä osa yrittäjän varallisuutta.  Useimmiten yrittäjä  ottaa yrityksestä pois vain välttämättä tarvitsemansa tulon  lopun  jäädessä  yritykseen sen toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.  Tämän merkittävän panostuksen tuottavuutta  on syytä seurata.
Tieto yrityksen arvosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on yrityksen  sukupolvenvaihdosta  tai myyntiä suunnittelevalle yrittäjälle tärkeä asia.   Yrityksen arvoa olisi  mielestäni syytä seurata yritystoiminnan aikana suhteellisen säännöllisesti, onhan yritys yleensä merkittävä osa yrittäjän varallisuutta.  Useimmiten yrittäjä  ottaa yrityksestä pois vain välttämättä tarvitsemansa tulon  lopun  jäädessä  yritykseen sen toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen.  Tämän merkittävän panostuksen tuottavuutta  on syytä seurata.Arvonmäärityksessä ei yrityksen pitkä  historia tai hyvä maine , toisin kun yleisesti luullaan, ole mitenkään määräävässä asemassa.  Voi olla että kalliit toimitilat ja koneetkaan eivät juuri vaikuta yrityksen arvoon.  Kaikkien yritystoimintaan sitoutuneiden panostusten ja arvojen tulee näkyä sen tuloksessa tietyn ajan kuluessa tai sitten näillä panostuksilla ei olekaan mitään todellista arvoa.

Yrittäjä voi saada merkittävästi paremman hinnan yrityksestään esim.  panostamalla  myyntikuntoon laittamiseen.   Tässä ennen kauppaa toteutettavassa projektissa nuo aikaisemmin tehdyt  panostukset pyritään saamaan mahdollisimman tuottaviksi ja kauppahintaa lisääviksi.  Projekti on syytä aloittaa 2-3 vuotta ennen suunniteltua kauppaa.
Yleisesti ja helposti on yrityksen arvo määriteltävissä siten että yrityksen omaisuudesta käyvin arvoin vähennetään yrityksen velat.  Näin saadaan selville yrityksen substanssiarvo.  Tämä arvo on yleensä yrityksen pohjahinta.  Toisinaan puhutaan myös kuvaavasti  teurasarvosta.  Toisaalta kuitenkin todellinen  arvo voi olla vielä tätäkin alempi mikäli yritys tuottaa tappiota tai yritystoiminnan lopettamisesta aiheutuu suuria kustannuksia

.
Ostajalle ja rahoittajille on eniten merkitystä yrityksen kyvyllä tehdä tulosta  kauppaa seuraavina vuosina.  Tässä mielessä tulevien vuosien kassavirrat (diskontattuna tarkasteluhetkeen) ja korjattuna yrityksen kasvuunsa ja investointeihinsa tarvittavalla rahamäärällä, eli niin sanottu oman pääoman velaton arvo kaupantekohetkellä, on mielestäni käyttökelpoisin arvonmääritystapa. Tässä arvonmääritystavassa   ostajan kyky saada kauppahinta takaisin otetaan myös huomioon.  Tämä arvonmääritystapa  ei mitenkään puolla sitä yleistä ajatusta, että yrityksen tuotekehitys,  investoinnit ja muut panostukset jätetään yrityksen  myyntiä suunniteltaessa tekemättä.  Osaava ostaja huomioi kaikki nämä tekemättä jätetyt panostukset kauppahintaa alentavina tekijöinä.  Yleensä olen todennut, että mikäli näitä tekemättömiä asioita, joihin ostajan tulisi heti kaupan jälkeen panostaa, ilmaantuu jää koko kauppa tekemättä tai ainakin yrityksen kiinnostavuus ja arvo kärsivät tästä merkittävästi. Yritys olisikin mielekästä pitää aina myyntikunnossa, eli hyvässä kunnossa.  Yritystä tulisi kehittää ja  sen toimintaan panostaa aivan kaupantekohetkeen asti.

Yritysjohdon ja henkilökunnan osaaminen ja kehityskyky ovat myös keskeisessä asemassa arvonmääritystä tehtäessä.  Mitä  suurempi merkitys osaamisella on yrityksessä sitä keskeisempi  on  johdon ja henkilökunnan kehityspotentiaalin arvo yrityksen arvoa määritettäessä.

Arvonmäärityksessä otetaan huomioon edellä mainittujen lisäksi monia  tekijöitä.  Toimitilat, sijainti, kilpailutilanne  ja näkymät toimialalla, yrityksen tuotekehityksen tilanne, tuotteiden sijainti elinkaarella jne. ovat merkittäviä puntaroitavia asioita yrityksen arvonmäärityksessä.

Verottaja käyttää arvonmäärityksessään kaavaa, jossa otetaan huomioon 3 edellisen tilikauden nettotulosten keskiarvo  (satunnaisten tuottojen ja kustannusten osalta korjattuna)  ja diskontataan se 15%:lla eli jaetaan 0,15:a.  Mikäli tämä arvo on substanssiarvoa alempi käytetään substanssiarvoa yrityksen arvona.  Jos taas tuottoarvo on  substanssiarvoa korkeampi käytetään tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvoa yrityksen arvona.  Tällä laskentakaavalla on suuri merkitys haettaessa esim. sukupolvenvaihdoksessa sitä hintaa jolla sukupolvenvaihdos huojennuksia voidaan saada.

Yrityksen  kauppahinnan on oltava vähintään 50% sen em. kaavalla lasketusta arvosta täysien huojennusten saamiseksi.  Usein tämä verottajan käyttämä kaava antaa suhteellisen helposti kohtuullisen  tarkan arvon yritykselle.  Virheellisiä arvoja syntyy mikäli yrityksen tuottoarvo on korkea mutta yrityksessä ei ole juurikaan varallisuutta (esim. edustusliikkeet).  Laskentatapa johtaa tällaisissa tilanteissa huomattavan korkeaan hintaan, eikä omistajanvaihdos laskentakaavan hinnoin ole mahdollinen.

Mainituilla tavoilla voidaan määrittää yritykselle arvo kaupantekoa varten.  Lopullinen kauppahinta  syntyy ostajan ja myyjän näkemysten löytäessä toisensa.

Mistä sitten yrittäjän eläketurva muodostuu?


Yrittäjän  olisi syytä suunnitellessaan eläketurvaansa painottaa  YEL- vakuutuksen merkitystä.  Vakuutus on keskeisessä asemassa  sekä odottamattomien tapahtumien sattuessa (sairaus, työkyvyttömyys)  että perusturvana eläkkeelle jäätäessä.  Yrittäjäeläkkeen määrän pitäminen oikealla tasolla on siis ratkaisevan tärkeä asia.  Eläketurvaansa voi täydentää eri tavoin vakuutuksilla,  sijoituksilla arvopapereihin ja kiinteistöihin, mikäli mahdollista.  Yrityksen arvo siitä luovuttaessa saattaa olla merkittävä osa eläketurvaa, mutta sen varaan ei voi rakentaa, ainakaan ilman ennakkoon saatua tarkempaa tietoa.  Arvo muuttuu todelliseksi vanhuuden turvaksi siinä vaiheessa kun yrityksestä on kaupat tehty ja kauppahinta saatu tilille.  Ostaja ei hintaa arvioidessaan ota huomioon myyjän tarpeita vaan kauppahinta on  kylmän viileästi se hinta jonka ostaja katsoo saavansa takaisin kohtuullisessa ajassa yrityksen ostettuaan.

Oletko myymässä tai ostamassa yritystä? Hoidamme luottamuksella ja ammattitaidolla yrityskauppoihin liittyvät asiat Etelä-Pohjanmaalla ja koko Suomessa

Ekonomitoimisto Lahti Oy on taloushallinnon konsultointiin ja yritysten myyntiin ja myyntikuntoon laittamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen henkilökunnalla on pitkä ja laaja-alainen kokemus ja vahva osaaminen.  

Jos olet myymässä tai ostamassa yritystä tai haluat valmistella yritystäsi myyntiin ota luottamuksella yhteyttä.  Ellei toiminnastamme ole sinulle hyötyä myynnin osalta, emme veloita palveluksistamme mitään.  Mielestämme tämä ja hyvät näytöt toiminnasta ovat turvaamassa asiakkaamme asemaa tavalla johon vain harva alan toimija uskaltaa lähteä.

Pentti Lahti 0201450701 tai 0400666159 http://www.lahtioy.fi/